Försäljnings- och leveransvillkor

Generella försäljningsvillkor gällande från den 1 januari 2024

Blue & Green AB, Org.nummer 556711-9226

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade
enligt ISO 14001 & ISO 9001.

 

1. Allmänt

Dessa Försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla köp hos Blue & Green AB, Org- nummer. 556711-9226 (nedan kallat ”Blue & Green”), med undantag för när annat skriftligt avtal föreligger. Dessa Försäljnings- och leveransvillkor har följaktligen företräde före motstridiga eller avvikande bestämmelser i köparens order, köparens accept eller köparens köpvillkor. Rengöringsmedel mm, levererade av Blue & Green kallas nedan gemensamt ”Produkter” eller ”Produkterna”.

2. Order

Efter att Order mottagits skickar Blue & Green en orderbekräftelse. Endast order för vilka en skriftlig orderbekräftelse från Blue & Green föreligger är bindande för Blue & Green, och endast på de villkor som anges i orderbekräftelsen.

3. Priser

Alla angivna priser är inklusive tull och emballage, men exklusive moms, frakt och expeditionsavgift och andra eventuella avgifter. Har inte annat överenskommits betalar köparen frakt för beställda Produkter. Alla order sker till dagspris. Blue & Green fastställer vid tidpunkten gällande dagspris. Dagspris uppges och fastställs slutgiltigt i samband med att orderbekräftelse skickas.

4. Betalning och ägarförbehåll

Betalning ska ske vid leverans eller till det betalningsdatum som anges på fakturan, om inte parterna skriftligen enats om annat. Betalar köparen inte i tid har Blue & Green rätt att kräva ränta på det utestående beloppet med Riksbankens referensränta + 8% per påbörjad månad från leverans, eller från avtalad betalningstidpunkt, fram till att betalning sker. Vid utfärdande av dröjsmålsfaktura kommer även lagstadgad förseningsavgift på 450 kr debiteras. Produkterna förblir Blue & Greens egendom fram till att hela köpesumman, med tillägg för eventuell ränta och omkostnader, inklusive krav avseende försändelse, samt eventuella belopp som Blue & Green i enlighet med parternas avtals- förhållande i övrigt har rätt till, är till fullo betald. Blue & Greens ägarförbehåll gäller alla avtal där inköpspriset (inklusive erlagd betalning) överstiger 2 000 DKK. Avtalade rabatter beviljas inte vid för sen betalning, varför ränta beräknas på Produkternas fulla pris. Kvittning mot fordran på Blue & Greens medges endast i den mån detta överenskommits konkret för det enskilda kravet.

5. Leverans och försening

Blue & Greens uppgifter om leveranstid är endast vägledande, med undantag för när en konkret tidpunkt har avtalats. Blue & Green kan dock skjuta upp leveranstidpunkten om så krävs av omständigheter som ligger utanför Blue & Greens inflytande och kontroll. Har inte annat avtalats sker leverans FCA, oberoende av vilken part som ordnar transporten. Vid leverans ska köparen undersöka det som levererats för att försäkra sig om att det inte har några fel eller brister. Reklamation angående leveransskador, fel och brister ska omgående skriftligen göras till Blue & Green, med uppgift om det förhållande som görs gällande. Även transportören ska omgående informeras. Vid dolda fel och brister ska reklamation ske direkt efter att felen och bristerna har konstaterats eller borde ha konstaterats. Vid för sen reklamation förlorar köparen rätten att gällandegöra de aktuella bristerna. Alla offerter från Blue & Green rörande varor som inte finns i eget lager lämnas med förbehåll för att den/de aktuella varan/varorna kan påverkas av förhållanden utanför Blue & Greens inflytande och kontroll, som antingen försenar, fördyrar eller omöjliggör avskaffandet. Blue & Green har i sådana fall rätt att dra tillbaka den lämnade offerten eller att annullera ett avtal baserat på den offerten. Detta ger inte köparen rätt att ställa krav baserat på avtalet.

6. Retur

Varor kan returneras efter skriftlig överenskommelse, förutsatt att följande villkor är uppfyllda: – Köparen meddelar Blue & Green att köparen önskar returnera varorna senast 10 vardagar efter leveransdagen, – Varorna är oanvända och oskadade, – Emballaget ska vara obrutet, och – Varan är inte framställd på köparens begäran. Vid retur av varor återbetalas köpesumman, dock med avdrag för ett belopp för relaterade administrationskostnader, leveranskostnader och liknande

7. Fel och brister

Visar sig det sig att en vara är behäftad med fel eller brister har Blue & Green rätt till omleverans. Omleverans sker utan extra omkostnader för köparen, förutsatt att inte omständigheterna för leverans har ändrats sedan den bristfälliga varan levererades. Är bristen åtgärdad efter omleverans kan köpare inte använda sig av några ytterligare rättsmedel. Skadas en vara under leverans ger detta inte köparen tillgång till rättsmedel gentemot Blue & Green. Köparen kan under inga omständigheter häva köpet innan Blue & Green har fått möjlighet till omleverans.

8. Ansvarsbegränsning

Blue & Greens ersättningsansvar är begränsat till fakturabeloppet för den sålda produkten. Blue & Green ansvarar inte för person- eller sakskador som varorna förorsakar, om det inte kan styrkas att skadan beror på fel eller försummelse från Blue & Greens sida. Blue & Green ansvarar under inga omständigheter för rörelseförlust, förlorad arbetsinkomst eller annan indirekt förlust..

9. Force majeure

Blue & Green kan inte göras ansvarigt för bristande, bristfälliga eller försenade leveranser om detta helt eller delvis beror på omständigheter utanför Blue & Greens kontroll, bland annat krig, brand, strejk, lockout, sjukdom mm.

10. Lagval och tvistlösning

Dansk lag gäller för affärsrelationen mellan Blue & Green och köparen, och alla tvister som härrör från affärsrelationen ska, i första instans, behandlas av Rätten i Lyngby.

11. Behandling av personuppgifter

Som ett led i kundrelationen behandlar Blue & Green en rad personuppgifter om köparen med avseende på kundadministration, bland annat leverans av beställda Produkter, fakturering, marknads-föring med mera, Behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, det vill säga Dataskyddsförordningen och databeskyttelsesloven, och med full sekretess och säkerhet.

Blue & Greens ”Dataskyddspolicy” som innehåller närmare information om Blue & Greens behandling av personuppgifter, inklusive köparens rättigheter i samband med detta, finns på vår webbsida www.blueandgreen.se. Genom att lämna en order till Blue & Green intygar köparen att han/hon har läst och förstått Blue & Greens dataskyddspolicy.