Verksamhetspolicy

Policy

Blue & Green AB är ett kemiföretag som erbjuder lösningar för att rengöra, skydda och desinficera.

Bolagets affärsidé är att tillgodose den europeiska marknadens behov av effektiva och miljöanpassade kemiska rengöringsprodukter inom tung transport, personbilstvätt och personbilsvård.

Blue & Green AB ska med dessa produkter uppfylla de kvalitetskrav som överenskommits med våra kunder. Vi ska även uppfylla krav från myndigheter och tillgodose ägarnas och övriga finansiärers intresse.

Blue & Green AB ska genom ständiga förbättringar i verksamheten sträva efter att tillverka rätt produkt, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Blue & Green arbetar för att alla medarbetare ska trivas, känna sig delaktiga och må bra på sin arbetsplats.
Arbetsmiljön i verksamheten skall vara sådan att våra anställda inte drabbas av ohälsa på grund av fysiska, psykiska, organisatoriska eller sociala förhållanden. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Ingen form av mobbning eller trakasserier accepteras och alla individer ska behandlas jämlikt. Gällande lagar och regler inom arbetsmiljöområdet ses som en miniminivå i arbetsmiljöarbetet.

Blue & Green har från starten, 2007, haft som huvudfokus att prioritera att marknadsföra och sälja produkter vars egenskaper ger minsta möjliga negativa påverkan på både människor och miljö.

Blue & Green arbetar aktivt med att på bästa sätt förebygga och minska vår negativa miljöpåverkan. Vi strävar efter att ständigt förbättra det miljömässiga arbetet genom att utveckla vårt produktsortiment mot en hållbarmiljö och att arbeta medunderleverantörer som visar samma miljöansvar.

Vi arbetar för att minska våra utsläpp av föroreningar till luft och vatten och ser till att belastningen på den interna och lokala miljön sker som minst i enlighet med uppdaterad lagstiftning.

Version 1.1