Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för personuppgifter
Blue & Green AB
Stenorsvägen 52
261 44 Landskrona
Sverige
Organisationsnummer 556711-9226

1. Införandet

1.1 Denna integritetspolicy (nedan kallad ”Policyn”) beskriver hur Blue &Green AB (nedan kallat ”oss”, ”vi” eller ”våra”) samlar in och behandlar personuppgifter i samband med köp av tjänster, medlemskap , produkter eller allmän användning av vår webbplats.

1.2 Policyn har utformats och gjorts tillgänglig för att följa dataskyddsförordningen (2016/679 av den 27 april 2016) (nedan kallad GDPR) och dess regler för utlämnande av uppgifter.

2. Typer av personuppgifter som behandlas

2.1 Vi behandlar personuppgifter om dig där så är lämpligt och i enlighet med tillämplig lag. Beroende på de särskilda omständigheterna kan de personuppgifter som behandlas innehålla följande typer av personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-post, fakturering och bokföringsdokument, kundnummer.

2.2 Om vi behöver samla in och behandla ytterligare personuppgifter än vad som anges ovan kommer vi att informera dig vid insamlingstillfället. Den här informationen kan också tillhandahållas när vi uppdaterar den här principen.

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

3.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter för legitima ändamål i enlighet med GDPR. Personuppgifterna får vid behov behandlas för följande ändamål:

a) För att tillhandahålla eller erbjudande tjänster eller produkter och/ eller försäljningserbjudanden som vi erbjuder.

b) Svara på frågor och/eller klagomål från användare, kunder eller medlemmar.

c) Att tillhandahålla servicemeddelanden och information till användare, kunder eller medlemmar.

d) För att bevara personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag, inklusive bland annat lagring av redovisnings- och räkenskapshandlingar i enlighet med tillämplig lag.

e) För att förbättra våra produkter, tjänster eller webbplats.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

4.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har en rättslig grund för behandling i enlighet med GDPR. Behandlingen av personuppgifter utförs enligt de särskilda omständigheterna på grundval av följande behandlingswebbplats:

a) Om vi har bett om ditt samtycke till behandling av vissa specifika personuppgifter är behandlingsgrunden för de specifika personuppgifterna ditt samtycke, se. GDPR, artikel 6.1 a. Samtycke kan alltid återkallas genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges längst ner i denna policy och, om samtycket återkallas, de personuppgifter som behandlas på grundval av om de inte kan eller måste behandlas, till exempel för att uppfylla en rättslig skyldighet.

b) Behandlingen skall vara nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade inom ramen för artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1782/2003. GDPR, artikel6.1 b första strecksatsen.

c) Behandlingen skall vara nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning som avses i artikel 11.1 i direktiv 91/414/ GDPR, artikel 6.1 c.

5. Överföring och överföring av personuppgifter

5.1 Vi lämnar endast ut personuppgifter till andra när lagen tillåter eller kräver det. Vår organisation ingår i en koncern där personuppgifter delas mellan koncernbolagen beroende på omständigheterna.

6. Radering och lagring av personuppgifter

6.1 Vi ser till att personuppgifter raderas när de inte längre är relevanta för våra behandlingsändamål enligt beskrivningen ovan. Vi lagrar alltid personuppgifter under den tid som tillämplig lag ålägger oss att göra, bland annat för dokumentation av efterlevnaden av bland annat bestämmelserna i bokföringslagen. För frågor om lagring och behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den e-postadress du finner under avsnitt 10 i denna policy.

7. Registrerade personers rättigheter

7.1 Registrerade personer har ett antal rättigheter som vi kan hjälpa till med. Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter måste de kontakta oss. Rättigheterna skall omfatta följande:

7.1.1 Rätt att få tillgång till information: Registrerade personer har rätt att få tillgång till den information som behandlas om dem, samt ett antal ytterligare uppgifter.

7.1.2 Rätt till rättelse: Registrerade personer har rätt att få felaktiga uppgifter om sig själva rättade.

7.1.3 Rätt till radering: I undantagsfall har registrerade personer rätt att få information om sig själva raderad innan tidpunkten för vår vanliga allmänna radering inträffar.

7.1.4 Rätt till begränsning av behandlingen: I vissa fall har registrerade personer rätt att få behandlingen av sina personuppgifter begränsad. I framtiden, om en registrerad person har rätt att få behandlingen begränsad, får vi endast behandla uppgifterna – annat än lagring – med samtycke, eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktigt allmänintresse.

7.1.5 Rätt till invändning: I vissa fall har registrerade personer rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av deras personuppgifter.

7.1.6 Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet): I vissa fall har registrerade personer rätt att ta emot sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

7.2 Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på Integritetsskyddsmyndigheten | IMY.
Om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan, vänligen använd kontaktinformationen som anges längst ner i denna policy.

Vi strävar efter att göra allt vi kan för att uppfylla dina önskemål gällande vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad person. Om du trots våra ansträngningar vill lämna in ett klagomål kan du göra det genom att kontakta den svenska Integritetsskyddsmyndighetens (www.imy.se).

8. Ändringar av denna policy

8.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy. Om vi ändrar policyn ändrar vi datum och version längst ned i dokumentet. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats, e-post eller med andra kommunikationsmedel.

9. Kontakt

9.1 För frågor eller kommentarer om denna policy, eller genom att åberopa en eller flera rättigheter, kan vi kontaktas via Bodil Biel, Phone: +45 21744630, Email: bob@blueandgreen.dk.

 

 

Detta är version 3, som senast uppdaterades den 10 november 2021.