Blue & Green
Code of Conduct

Blue & Green är ett politiskt och religiöst obundet företag och vår Code of Conduct är baserad på våra visioner och vårt affärskoncept, och omfattar verksamheten i sin helhet i Sverige, Norge och Danmark.

På Blue & Green tror vi på att agera etiskt och ansvarsfullt i alla delar av vår verksamhet. Blue & Green: s Code of Conduct är vår grund i affärer och bör ses som en övergripande riktlinje för hur Blue & Greens arbete ska bedrivas.

Vi stöder och arbetar enligt FN: s principer i Global Compact, FN: s klimatprogram och även OECD: s riktlinjer för multinationella företag. Den här koden innehåller en sammanfattning av våra företagspolicyer och rutiner, och vi tror att våra värderingar och principer definierar vem vi är, både för våra kunder och affärspartners.

Denna Code of Conduct gäller för alla anställda och förväntas att alltid följas av alla medarbetare som en del av vårt dagliga arbete. Vi stöder en företagskultur som uppmuntrar varje individ att prata fritt och ha egna åsikter.

Vi följer alla tillämpliga lagar, varhelst vi gör affärer, och vi behandlar alla på marknaden rättvist och med integritet. Detta inkluderar våra kunder, agenter, distributörer, konkurrenter, leverantörer och entreprenörer.

Blue & Green AB

 

 

Omfattning

 

1. Säkerhet och fysiskt/ psykiskt välbefinnande.
Vi åtar oss att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats för alla våra anställda, där vi alltid sätter säkerheten först. Vi ska alla bidra till säkerhet och välbefinnande genom att skapa en säkerhetskultur, vara uppmärksamma och medvetna om policyerna, standarderna och förfarandena och genom att rapportera alla händelser och osäkra förhållanden. Vi stöder en sund balans mellan arbete och privatliv och strävar efter en arbetsplats som nästan känns som hemma.

2. Mångfald
Vi respekterar mångfald och våra olika personliga egenskaper, talanger, förmågor, personligheter, livsstilar, arbetsupplevelser, etniciteter, religioner, kön, sexuella läggningar, åldrar, nationellt ursprung och andra egenskaper. Ett mångsidigt team gör företaget starkt.
Vi diskriminerar aldrig eller behandlar anställda eller arbetssökande orättvist.

3. Respekt
Vi behandlar människor med värdighet, anständighet och respekt både internt och externt. Vi måste alla arbeta för en arbetsmiljö där vi har ömsesidigt förtroende och människor behandlas med värdighet, anständighet och respekt. Ingen form av trakasserier, hot, förtryck eller exploatering accepteras.
Vi använder inte och stöder inte någon form av tvångsarbete eller barnarbete

4. Sekretess, integritet och privatliv
Vi respekterar föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Våra anställda har rätt att välja om de ska representeras av en fackförening eller inte. Vi respekterar våra anställdas integritet och den personliga information som vi har tillgång till. Vi samlar in, behandlar och behåller personlig information endast för legitima ändamål och i överensstämmelse med gällande lagar. De av oss som har tillgång till personlig information är ansvariga för att hantera sådan information med stor omsorg och säkerhet för att förhindra obehörig åtkomst och användning

5. Produktsäkerhet, kvalitet och information
Vi försäkrar att våra produkter produceras och utvecklas enligt globala och nationella etiska- och säkerhetsstandarder. Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar för kemiska produkter och ger både våra kunder och våra anställda all juridisk och annan nödvändig information om våra produkter.

6. Konkurrens och handel
Vi respekterar andras immateriella rättigheter och konfidentiell information och vi konkurrerar rättvist, etiskt och inom ramen för tillämpliga konkurrenslagar. Vi arbetar i enlighet med lagar och förordningar för handel. Vi följer samtliga tillämpliga lagar och regler som inbegriper vår verksamhet.

7. Korruption, gåvor och underhållning
Vi tolererar inte dåligt uppförande och korrupta betalningar, direkt eller indirekt till en kund, myndighet eller någon annan tredje part. Likaså opassande och olämpliga gåvor, underhållning, dricks, privilegium, donationer eller någon annan opassande överföring av värde. Vi samarbetar endast med återförsäljare och andra partners, som delar samma värderingar som vi och vi ser alltid till att gåvor eller gästfrihet, stödjer ett tydligt affärsmål, är av rimligt värde och är lämpligt med hänsyn till affärsrelationen.

8. Partners
Vi gör endast affärer med intressenter som delar våra principer och våra värderingar i denna kod, och som förstår vikten av att ha en etisk och transparent relation. Våra intressenter kan vara vem som helst, som vi samarbetar med, tex våra leverantörer, återförsäljare, distributörer, kunder och entreprenörer.

9. Penningtvätt
Vi accepterar, marknadsför eller stöder inte någon form av penningtvätt eller finansiering av olagliga verksamheter och projekt med illegitima syften. Vi följer alla lagar som förbjuder penningtvätt och finansiering av illegitima ändamål.

10. Mänskliga rättigheter
Vi respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och stöder The Universal Declaration of Human Rights samt FN: s Global Compact, och vi förväntar oss att våra leverantörer och andra samarbetspartners delar dessa principer. Vi försäkrar att material som används i våra produkter kommer från socialt ansvarsfulla källor och att vi inte tolererar, bidrar till eller främjar någon aktivitet som driver upp konflikter eller kränker mänskliga rättigheter.

11. Regeringar och myndigheter
När vi interagerar med regeringar och myndigheter är vi ärliga och korrekta och följer alla tillämpliga lagar.

12. Miljö och hållbarhet
Vi arbetar ständigt för att förbättra och minska vår negativa miljöpåverkan så långt det är möjligt och vi genomför kontinuerligt förbättringar i vårt produktsortiment och i vårt miljöledningssystem. Det är främst genom våra produkter som vi kan bidra med positiva miljöaspekter, men vårt hållbarhetsarbete omfattar också flera andra områden.

13. Politik och religion
Vi deltar inte i politiska aktiviteter och lämnar inte företagsdonationer till politiska partier eller kandidater, och Blue & Green: s namn får inte förknippas med någon politisk eller religiös organisation.

14. Företagets tillgångar och konfidentiell information
Vi måste alla använda företagets resurser ärligt, effektivt och endast för legitima affärsändamål. Resurserna inkluderar fysisk egendom och företagsmedel och vi skyddar våra resurser från stöld, förlust, skada eller missbruk. Resurserna inkluderar också tillgångar som företagstid och konfidentiell information. All information som leverantörer, kunder eller andra affärspartners delar med Blue & Green hanteras i enlighet med Blue & Green: s sekretesspolicy och andra tillämpliga lagar.

15. Intressekonflikt
Vi fattar alla beslut och utför all affärsverksamhet i Blue & Green för vårt och våra kunders bästa och fattar aldrig beslut baserat på våra egna eller våra kunders personliga intressen.

16. Tillförlitliga finansiella poster
Vi upprätthåller god affärssed och följer kontinuerligt upp vår ekonomi. Våra finansiella beslut baseras alltid på fakta och vi tillämpar hög kvalitetsstandard när det gäller redovisande av finansiell information. Alla affärstransaktioner återspeglas exakt och korrekt i företagets konton.

 

Violations of Blue & Green Code of Conduct such as abstain from report a known Code violation, or making a false report of a violation, may result in disciplinary action including termination of employment.

 

Code of Conduct 210617 SE