Hållbarhetspolicy

Omfattning

Blue & Green är ett politiskt och religiöst oberoende företag och vårt hållbarhetsarbete har sin grund i vår affärsidé och våra visioner och omfattar företaget i sin helhet, i Sverige, Norge och Danmark. De tre huvudområdena, ekonomi, socialt ansvar och ansvar för miljön sammanfattas nedan.

Policyn skall ses som en övergripande riktlinje för hur Blue & Greens hållbarhetsarbete ska bedrivas.

 

Ekonomiskt ansvar

Vi tänker långsiktigt i vår ekonomi och vår vision är att vara en framgångsrik verksamhet. Våra mål är att leva upp till våra avkastningskrav, både för att trygga företagets framtid och för att visa och ta ansvar inför ägarna och de anställda.
Vi åtar oss att:

 • Upprätthålla en god affärssed och motverka korruption och ställa samma krav på våra leverantörer.
 • Löpande följa upp vår ekonomi
 • Ta ekonomiska beslut baserade på fakta
 • Löpande följa upp våra kunder, kundvård

 

Socialt ansvar

Vi sätter människors lika värde i centrum, såväl bland våra medarbetare och såväl människor i samhället.
Vår organisation ska arbeta för:

 • Jämställdhet i organisationen.
 • En attraktiv, trygg och trivsam arbetsplats
 • Att bidra till minskad arbetslöshet bland ungdomar
 • Att motverka diskriminering
 • En positiv samhällsutveckling
 • Att gynna föreningslivet i samhället, i den mån vi kan

Detta ska vi göra genom att:

 • Upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete och brandskyddsarbete.
 • Utbilda personalen fortlöpande inom olika områden.
 • Genomföra revisioner av arbetsmiljön och mäta trivseln i form av personalenkäter.
 • Stödja föreningsliv och ungdomsverksamheter, i den mån vi kan.
 • Vara lyhörda för våra medarbetares åsikter och sinnesstämningar.
 • Kommunicera verksamhetens värderingar gällande människors lika värde, diskriminering, jämställdhet.

 

Ansvar för miljön

Vi ska förebygga och minska vår negativa miljöpåverkan, så långt det går och löpande genomföra förbättringar i vårt produktsortiment. Det är främst genom våra produkter vi bidrar med positiva miljöaspekter, men vårt hållbarhetsarbete innefattar även flertalet andra områden.

Vi ska arbeta löpande med:

 • Att vår produktionsprocess ska uppdateras löpande för att vara så effektiv som möjligt, ur miljö, arbetsmiljö och ekonomisk aspekt.
 • Att genomföra löpande energibesparingar genom att bland annat hålla oss uppdaterade om den senaste tekniken, såväl i produktionen som i verksamheten som helhet. Detta innefattar även uppvärmning och belysning i våra lokaler.
 • Att fortsatt vara med i Landskrona Miljöforum, ett nätverk av samarbetande företag i kommunen.
 • Att försöka gynna så många lokala samarbetspartners och leverantörer som möjligt, vilket innebär färre transporter, korta kommunikationsvägar och snabba leveranser.
 • Att få ett ständigt ökande antal av miljömärkta produkter, bland annat Svanen-märkta produkter.
 • Att ha en ständig produktutveckling där vi löpande uppdaterar oss om kemikaliers olika egenskaper. Detta för att kunna substituera ett ämne mot ett annat med bättre egenskaper för miljön och människors hälsa.
 • Att hålla vår avfallsmängd till ett minimum och sortera vårt avfall så mycket som det går. Vi ska se till att våra kunder kan lämna vårt förpackningsmaterial till återvinning samt inte ha några utsläpp av kemikalier till mark och vatten från vår verksamhet.

Vi har som mål att:

 • Årligen ska vi förbättra oss och öka andelen förbrukad mängd förnyelsebara organiska råvaror, med minst 5% (vikt), i Svanen- märkta produkter.

 

Hållbarhetspolicy SE v.2 23-04-23