Hållbarhetspolicy

Inledning

Blue & Green AB är ett kemiföretag som tillverkar rengöringsmedel av olika slag. Vi har ett brett tillverkningsområde och producerar bl.a. rengöringsmedel för fordon i kollektivtrafik och transportsektorn, graffitisaneringsmedel, rengöringsvätskor till den grafiska industrin samt produkter för olika sorters lokalvård. Blue & Green har från starten, 2007, haft som huvudfokus att endast marknadsföra och sälja produkter vars egenskaper ger minsta möjliga negativa påverkan på både människor och miljö.

2007 startade Blue & Green AB upp sin produktion i Landskrona. Verksamheten startades av en liten grupp människor, med över 30 års erfarenhet inom kemibranschen, som alla hade visionen att skapa ett kemiföretag med miljö- och arbetsmiljötänk som grundsten.
Företaget växte och idag levererar vi effektiva produkter, som tar maximal hänsyn till miljö och arbetsmiljö och vi arbetar fortfarande efter tanken att genom våra produkter, vår expertis, vår flexibilitet och vår förmåga att kunna tillfredsställa våra kunders behov, fortsätta att vara kända som den bästa samarbetspartnern.

Samarbetet innebär att vi inte bara levererar kemiska produkter, utan även utbildar och stödjer våra kunder med lösningar och skräddarsydda produkter. Vi har resurser, kunskap och erfarenhet att utveckla och skräddarsy lösningar och hela koncept, efter våra kunders behov. Vår produktionsanläggning på 3200 m2 inkluderar ett laboratorium för produktutveckling och skräddarsydda produkter.

Vi finns representerade med försäljningskontor i Danmark och Norge samt har ett omfattande nätverk av återförsäljare, inte bara i Norden utan även i större delen av Europa.

 

Omfattning

Blue & Green är ett politiskt och religiöst oberoende företag och vårt hållbarhetsarbete har sin grund i vår affärsidé och våra visioner och omfattar företaget i sin helhet, i Sverige, Norge och Danmark. De tre huvudområdena, ekonomi, socialt ansvar och ansvar för miljön sammanfattas nedan.
Samtliga av våra intressenter som exempelvis kunder, leverantörer, medarbetare, myndigheter m.fl. omfattas av vårt hållbarhetsarbete och vi ställer oss bakom FN: s principer i Global Compact, FN:s klimatprogram och även OECD:s riktlinjer.

Kärnan i Blue & Greens verksamhet är medarbetarnas hälsa, fysiskt och psykiskt och vårt miljötänk. Genom att skapa trivsel blir vi en attraktiv arbetsplats med en positiv anda, som i sin tur bidrar till företagets utveckling. Vårt positiva engagemang och vårt engagemang för miljön, ska speglas ut till våra kunder och omgivning.

Vi har identifierat och prioriterat de områden där vi har störst möjlighet att påverka, och vårt väl implementerade hållbarhetstänk är en förutsättning för att nå våra mål. Hållbarhetspolicyn uppdateras löpande med vårt förbättringsarbete som grund.

Vi åtar oss att vara en handlingskraftig organisation som följer gällande lagstiftningar, har korta beslutsvägar och ansvarstagande medarbetare och som bidrar till en positiv hållbar utveckling av samhället, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Policyn skall ses som en övergripande riktlinje för hur Blue & Greens hållbarhetsarbete ska bedrivas.

 

Ekonomiskt ansvar

Vi tänker långsiktigt i vår ekonomi och vår vision är att vara en framgångsrik verksamhet. Våra mål är att leva upp till våra avkastningskrav, både för att trygga företagets framtid och för att visa och ta ansvar inför ägarna och de anställda.
Vi åtar oss att:

 • Upprätthålla en god affärssed och motverka korruption och ställa samma krav på våra leverantörer.
 • Löpande följa upp vår ekonomi
 • Ta ekonomiska beslut baserade på fakta
 • Löpande följa upp våra kunder, kundvård

 

Socialt ansvar

Vi sätter människors lika värde i centrum, såväl bland våra medarbetare och såväl människor i samhället.
Vår organisation ska arbeta för:

 • Jämställdhet i organisationen.
 • En attraktiv, trygg och trivsam arbetsplats
 • Att bidra till minskad arbetslöshet bland ungdomar
 • Att motverka diskriminering
 • En positiv samhällsutveckling
 • Att gynna föreningslivet i samhället, i den mån vi kan

Detta ska vi göra genom att:

 • Upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete och brandskyddsarbete.
 • Utbilda personalen fortlöpande inom olika områden.
 • Genomföra revisioner av arbetsmiljön och mäta trivseln i form av personalenkäter.
 • Sponsra föreningsliv och ungdomsverksamheter, i den mån vi kan.
 • Vara lyhörda för våra medarbetares åsikter och sinnesstämningar.
 • Kommunicera verksamhetens värderingar gällande människors lika värde, diskriminering, jämställdhet.

 

Ansvar för miljön

Blue & Green har ett målinriktat miljöarbete, vilket vårt namn också härleder till. Vi ska förebygga och minska vår negativa miljöpåverkan, så långt det går och löpande genomföra förbättringar i vårt produktsortiment och våra produkter genom vårt miljöledningssystem. Det är främst genom våra produkter vi bidrar med positiva miljöaspekter, men vårt hållbarhetsarbete innefattar även flertalet andra områden.

Vi har som mål att:

 • Inom 2 år ska 15% av vår omsättning utgöras av miljöbedömda produkter.
 • Vår totala avfallsmängd ska ligga konstant, trots ökad produktion, fram till 2023 då målet åter ska utvärderas gentemot företagets tillväxt.
 • Till årsskiftet 2021/2022 skall vi ha fått fram dokumentation på andelen fossila/ förnybara organiska ingredienser i Svanen- märkta produkter.
 • Årligen från och med 2022 ska vi förbättra oss och öka andelen förbrukad mängd förnyelsebara organiska råvaror, med minst 5% (vikt), i Svanen- märkta produkter. Det kan till exempel göras genom att främja certifierade råvaror, undvika problematiska råvaror, byta fossila råvaror till hållbara råvaror eller öka andelen palmolja som är certifierad med RSPO.

Vi ska arbeta löpande med:

 • Att vår produktionsprocess ska uppdateras löpande för att vara så effektiv som möjligt. Genomförande sker genom vårt förbättringsarbete.
 • Att genomföra löpande energibesparingar genom att bland annat hålla oss uppdaterade om den senaste tekniken, såväl i produktionen som i verksamheten som helhet. Detta innefattar även uppvärmning och belysning i våra lokaler.
 • Att fortsatt vara med i landskrona Miljöforum, ett nätverk av samarbetande företag i kommunen. Där arbetar vi med gemensamma miljö- och hållbarhetsmål för det lokala samhället och genomför bland annat symbiosprojekt, till exempel, att vår verksamhet kanske har avfall som kan vara en råvara för en annan verksamhet.
 • Att försöka gynna så många lokala samarbetspartners och leverantörer som möjligt, vilket innebär färre transporter, korta kommunikationsvägar och snabba leveranser.
 • Att få ett ständigt ökande antal av miljömärkta produkter, bland annat Svanen-märkta produkter.
 • Att ha en ständig produktutveckling där vi löpande uppdaterar oss om kemikaliers olika egenskaper och samtidigt skapar oss en översyn av kemikalierna. Detta för att kunna substituera ett ämne mot ett annat med bättre egenskaper för miljön och människors hälsa. Detta sker genom vårt poängbedömningssystem för produkterna, där även aspekten för förnyelsebara råvaror/ material ingår.
 • Att hålla vår avfallsmängd till ett minimum och sortera vårt avfall så mycket som det går. Vi ska se till att våra kunder kan lämna vårt förpackningsmaterial till återvinning samt inte ha några utsläpp av kemikalier till mark och vatten från vår verksamhet.

 

Dokumentet utfärdat av undertecknad:

Cecilia Evaldsson

Kvalitet- och miljöchef

Hållbarhetspolicy v.1.2 210701