Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 1. januar 2022

Blue & Green A/S, CVR-nr. 18 31 05 70

 

1. Generelt

Nærværende Salgs- og leverings-betingelser er gældende for ethvert køb hos Blue & Green A/S, CVR-nr. 18 31 05 70 (herefter kaldet ”Blue & Green”), medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er således også gældende forud for eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber angivne ordre, købers accept eller i købers eventuelle købsbetingelser. Rengøringsmidler mv. leveret af Blue & Green betegnes i det følgende samlet som ”Produkter” eller ”Produkterne”.

2. Ordrer

Ved modtagelse af ordre fremsender Blue & Green en ordrebekræftelse. Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Blue & Greens side, er bindende for Blue & Green, og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

3. Priser

Alle angivne priser er inkl. told og emballage, men ekskl. moms, fragt og ekspeditionsgebyr og andre eventuelle afgifter. Medmindre andet er aftalt betaler køber fragt for bestilte Produkter.

Enhver ordre sker til dagspris. Blue & Green fastsætter til enhver tid gældende dagspris. Dagspris oplyses og fastsættes endeligt i forbindelse med fremsendelse af ordrebekræftelse.

4. Betaling og ejendomsforbehold

Betaling skal finde sted ved levering eller til den i fakturaen anviste betalingsdato, medmindre der er truffet skriftlig aftale om andet.

Betaler køber ikke rettidigt, er Blue & Green berettiget til at kræve rente af det skyldige beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned fra levering eller det aftalte betalingstidspunkt og indtil betaling sker.

Produkterne forbliver Blue & Greens ejendom, indtil hele købesummen med eventuelle renter og omkostninger, herunder krav vedrørende forsendelse, samt ethvert beløb som Blue & Green i henhold til parternes kontraktforhold i øvrigt har krav på, er fuldt betalt. Blue & Greens ejendomsforbehold gælder for alle aftaler, hvor købsprisen (inklusive en erlagt udbetaling) overstiger 2.000 kr.

Aftalte rabatter ydes ikke ved for sen betaling, hvorfor der beregnes renter på baggrund af Produkternes fulde pris.

Der kan alene ske modregning i Blue & Greens krav i det omfang det aftales konkret for det enkel-te krav.

5. Levering og forsinkelse

Blue & Greens angivelser af leveringstid er alene vejledende, medmindre et konkret tidspunkt er aftalt. Blue & Green kan dog udskyde leveringstidspunktet, hvis dette nødvendiggøres af forhold uden for Blue & Greens indflydelse og kontrol.

Hvis andet ikke er aftalt, sker levering Ex Works, uanset hvem af parterne, der arrangerer transport.

Køber er ikke forpligtet til at tegne transportforsikring.

Køber skal ved levering undersøge det leverede for fejl og mangler. Leveringsskader, fejl og mangler skal straks meddeles Blue & Green skriftligt, med en angivelse af karakteren af de påberåbte forhold. Der skal ligeledes straks gives meddelelse til transportøren.

Ved skjulte fejl og mangler skal reklamation ske straks efter, disse er konstateret eller burde være konstateret.

Ved for sen reklamation fortaber køber retten til at påberåbe sig de pågældende mangler.

Alle tilbud fra Blue & Green vedrørende varer som ikke forefindes på eget lager sker med forbehold for, at de(n) givne vare(r) kan være underlagt forhold uden for Blue & Greens indflydelse og kontrol, som enten forsinker, fordyrer eller umuliggør fremskaffelsen. Blue & Green er i disse tilfælde berettiget til at til-bagekalde det afgivne tilbud eller annullere en aftale på baggrund af tilbuddet. Dette giver ikke køber ret til at rejse krav på baggrund af aftalen.

6. Returnering

Varer kan returneres efter skrift-lig aftale, hvis følgende betingelser er opfyldt:

– Køber meddeler Blue & Green, at varerne ønskes returneret senest 10 hverdage efter leveringsdagen,
– Varerne er ubrugte og ubeskadigede,
– Emballagen skal være ubrudt, og
– Varen ikke er fremstillet på købers opfordring.

Ved returnering af varer tilbagebetales købesummen, dog fratrukket et beløb svarende til administrationsomkostninger, leveringsomkostninger og lignende omkostninger Blue & Green har måtte oppebære i forbindelse med aftalen.

7. Fejl og mangler

Viser en vare sig at være behæftet med fejl eller mangler, er Blue & Green berettiget til at foretage omlevering.

Omlevering foretages uden ekstra omkostninger for køber, medmindre omstændighederne for levering har ændret sig siden levering af den mangelfulde vare. Er manglen udbedret efter omlevering, kan køber ikke gøre brug af yderligere misligholdelsesbeføjelse.

Beskadiges en vare under levering, vil dette ikke give køber adgang til misligholdelsesbeføjelser over for Blue & Green.

Køber kan under ingen omstændigheder hæve købet, inden Blue & Green har forsøgt omlevering.

8. Ansvarsbegrænsning

Blue & Greens erstatningsansvar kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte Produkt.

Blue & Green er ikke ansvarlig for person- eller tingsskader som varerne forårsager, hvis ikke det kan dokumenteres, at skaden skyldes Blue & Greens fejl eller forsømmelse.

Under alle omstændigheder er Blue & Green ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

9. Force majeure

Blue & Green kan ikke gøres ansvarlig for, at leveringer er manglende, mangelfulde eller forsinkede, hvis det helt eller delvist skyldes omstændigheder uden for Blue & Greens kontrol, herunder krig, brand, strejke, lockout, sygdom, mm.

10. Lovvalg og tvisteløsning

Dansk ret er gældende for handelsforholdet mellem Blue & Green og køber, og alle tvister, der udspringer af handelsforholdet, skal indbringes for Retten i Lyngby i første instans.

11.Behandling af personoplysninger

Som led i kundeforholdet behandler Blue & Green en række personoplysninger om køber med henblik på kundeadministration, herunder levering af de bestilte Produkter, fakturering, markedsføring med videre. Behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, navnlig databe-skyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og behandles i fuld fortrolighed og sikkerhed.

Blue & Greens ”Privatlivspolitik”, som indeholder nærmere oplysninger om Blue & Greens behandling af personoplysninger, herunder købers rettigheder i relation hertil, kan findes på vores hjemmeside www.blueandgreen.dk.

Ved afgivelse af ordre til Blue & Green, erklærer køber at have læst og forstået Blue & Greens privatlivspolitik.