Salgs- og leveringsbetingelser

Gjelder fra 1. januar 2022

Blue & Green AS, org. nr. 970 897 224

 

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for ethvert kjøp hos Blue & Green AS, org. nr. 970 897 224 (heretter kalt «Blue & Green»), med mindre det foreligger annen skriftlig avtale. Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder således også forut for eventuelle motstridende eller avvikende bestemmelser i ordre, kjøpers aksept eller i kjøpers eventuelle kjøpsbetingelser som er angitt av kjøper. Rengjøringsmidler osv. levert av Blue & Green kalles heretter samlet som «produkter» eller «produktene».

2. Ordrer

Ved mottak av ordre sender Blue & Green en ordrebekreftelse. Blue & Green er bare bundet av ordrer som er bekreftet skriftlig av dem, og kun på de betingelser som står i ordrebekreftelsen.

3. Priser

Alle oppgitte priser er inklusiv toll og emballasje, men eksklusiv merverdiavgift, frakt og ekspedisjonsgebyr samt eventuelle andre avgifter. Kjøper betaler frakt for bestilte produkter med mindre annet er avtalt.

Enhver ordre skjer til dagspris. Blue & Green fastsetter til enhver tid gjeldende dagspris. Dagspris opplyses og fastsettes endelig i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse.

4. Betaling og eiendomsforbehold

Betaling skal skje ved levering eller innen den betalingsdato som er oppgitt på fakturaen, med mindre det er inngått skriftlig avtale om noe annet.

Dersom kjøper ikke betaler til rett tid, har Blue & Green rett til å kreve rente av skyldig beløp med 1,5 % per påbegynt måned fra levering eller avtalt betalingstidspunkt og inntil betaling skjer.

Produktene er Blue & Greens eiendom inntil hele kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger, herunder krav som gjelder forsendelse, samt ethvert beløp Blue & Green ellers har krav på i henhold til partenes kontraktsforhold, er betalt fullt ut. Blue & Greens eiendomsforbehold gjelder for alle avtaler der kjøpesummen (inklusiv en utbetaling som er foretatt) overstiger 2000 kroner.

Ved forsinket betaling gis ikke avtalte rabatter, og det beregnes renter basert på produktenes fulle pris.

Det kan bare foretas motregning i Blue & Greens krav i den grad dette er avtalt for det enkelte krav.

5. Levering og forsinkelse

Blue & Greens oppgitte leveringstid er bare veiledende, med mindre et konkret tidspunkt er avtalt. Blue & Green kan likevel utsette leveringstidspunktet dersom dette er nødvendig på grunn av forhold som ligger utenfor Blue & Greens innflytelse og kontroll.

Om ikke annet er avtalt, skjer levering direkte fra fabrikken, uansett hvem av partene som arrangerer transporten.

Ved levering skal kjøper undersøke leveransen for feil og mangler. Leveringsskader, feil og mangler skal straks meldes til Blue & Green skriftlig, med informasjon om hvordan de påberopte forhold arter seg. Likeledes skal det straks meldes fra til transportøren.

Ved skjulte feil og mangler skal reklamasjon skje så snart disse er påvist eller burde vært påvist.

Ved for sen reklamasjon mister kjøper retten til å påberope seg de aktuelle manglene.

Alle tilbud fra Blue & Green for varer som ikke finnes på eget lager, gis med forbehold om at varen(e) kan være underlagt forhold utenfor Blue & Greens innflytelse og kontroll, som enten forsinker, fordyrer eller gjør det umulig å fremskaffe varen(e). Blue & Green har i slike tilfeller rett til å trekke tilbake tilbudet eller annullere en avtale som er gjort på bakgrunn av tilbudet. Dette gir ikke kjøper rett til å reise krav på bakgrunn av avtalen.

6. Retur

Varer kan returneres etter skriftlig avtale hvis følgende betingelser er oppfylt:

– Kjøper informerer Blue & Green om at varene ønskes returnert senest 10 virkedager etter leveringsdagen.
– Varene er ubrukte og uten skader.
– Emballasjen skal være ubrutt.
– Varen er ikke fremstilt på oppfordring fra kjøper.

Ved retur av varer tilbakebetales kjøpesummen fratrukket et beløp som tilsvarer administrasjonskostnader, leveringskostnader og lignende kostnader som Blue & Green har måttet oppebære i forbindelse med avtalen.

7. Feil og mangler

Dersom en vare viser seg å være beheftet med feil eller mangler, har Blue & Green rett til å foreta omlevering.

Omlevering foretas uten ekstra omkostninger for kjøper, med mindre omstendighetene for levering har endret seg siden den mangelfulle varen ble levert. Er mangelen utbedret etter omlevering, kan kjøper ikke benytte seg av ytterligere misligholdsbeføyelser.

Blir en vare skadet under levering, vil dette ikke gi kjøper adgang til misligholdsbeføyelser overfor Blue & Green.

Kjøper kan under ingen omstendigheter heve kjøpet før Blue & Green har forsøkt omlevering.

8. Ansvarsbegrensning

Blue & Greens erstatningsansvar kan ikke overstige fakturabeløpet for det solgte produktet.

Blue & Green er ikke ansvarlig for person- eller tingskade som varene forårsaker, med mindre det kan dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse fra Blue & Greens side.

Under alle omstendigheter er Blue & Green ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

9. Force majeure

Blue & Green kan ikke gjøres ansvarlig for at leveranser er manglende, mangelfulle eller forsinket dersom det helt eller delvis skyldes omstendigheter utenfor Blue & Greens kontroll, herunder krig, brann, streik, lockout, sykdom osv.

10. Lovvalg og tvisteløsning

Dansk rett gjelder for handelsforholdet mellom Blue & Green og kjøper, og alle tvister med bakgrunn i handelsforholdet skal bringes inn for retten i Lyngby i første instans.

11. Behandling av personopplysninger

Som ledd i kundeforholdet behandler Blue & Green en rekke personopplysninger om kjøper med henblikk på kundeadministrasjon, herunder levering av bestilte produkter, fakturering, markedsføring osv. Behandlingen skjer i henhold til gjeldende personvernlovgivning, nærmere bestemt personvernforordningen og personopplysningsloven, og behandles med full fortrolighet og sikkerhet.

Blue & Greens «Personvernregler», som inneholder nærmere opplysninger om Blue & Greens behandling av personopplysninger, herunder kjøpers rettigheter i denne forbindelse, finnes på vår hjemmeside www.blueandgreen.no.

Ved utstedelse av ordre til Blue & Green erklærer kjøper å ha lest og forstått Blue & Greens personvernregler.